Expertise

Marco van Rijswijk

De kennis en ervaring die Van Rijswijk Business Consulting in de loop der jaren heeft opgedaan, heeft geresulteerd in brede inzetbaarheid. De expertise van Van Rijswijk Business Consulting strekt zich dan ook uit over een groot aantal gebieden.


Ondernemingsplannen
Voor de aanvraag van een passende financiering vraagt de bank altijd om een goed onderbouwd ondernemingsplan. Ik help u graag bij het opstellen hiervan.

Als startend ondernemer krijgt u er meteen mee te maken: het ondernemingsplan. Maar ook als u als ervaren ondernemer investerings- en/of uitbreidingsplannen heeft, kunt u er niet omheen. Voor de aanvraag van een passende financiering vraagt de bank immers altijd om een goed onderbouwd ondernemingsplan. Hierin worden uw plannen met uw onderneming stap voor stap in beeld gebracht en per onderdeel uitgewerkt. Van Rijswijk Business Consulting heeft jarenlange ervaring met het opstellen van ondernemingsplannen en adviseert en ondersteunt u hierbij graag.


Investeringsplannen en financieringsplannen
Investerings- en financieringsplannen zijn belangrijke peilers waarop een gezonde onderneming wordt gebouwd. Voor advies en ondersteuning bij het opstellen hiervan is Van Rijswijk Business Consulting u graag van dienst.
Investerings- en financieringsplannen zijn belangrijke peilers waarop een gezonde onderneming wordt gebouwd. In een investeringsplan worden de plannen van uw onderneming uitvoerig beschreven en waar mogelijk door offertes onderbouwd. Daarna wordt een nauwkeurige schatting gemaakt van de totale bedragen die met de onderneming gemoeid zijn. Dit geheel vormt de basis voor het financieringsplan, waarin investering en financiering op elkaar worden afgestemd. Voor advies en ondersteuning bij het opstellen van investerings- en financieringsplannen is Van Rijswijk Business Consulting u graag van dienst.


Strategische marktplannen
Het is geen overbodige luxe om bij het opstellen van een ondernemingsplan of investeringsplan na te denken over een strategie waarmee u de markt op wilt gaan. Van Rijswijk Business Consulting zet graag zijn uitgebreide expertise in om samen met u een gedegen strategisch marktplan op te stellen.

Bij het opstellen van een ondernemingsplan of investeringsplan is nadenken over een strategie waarmee u de markt op wilt gaan geen overbodige luxe. In een strategisch marktplan wordt een helder beeld van uw bedrijf neergezet, door het inzichtelijk maken van de kansen, bedreigingen en de marktomvang van uw onderneming. Het strategisch marktplan vormt de basis voor de besluitvorming inzake investeringen, nieuwe markten, export- en marketingactiviteiten. Van Rijswijk Business Consulting zet graag zijn uitgebreide expertise in om samen met u een gedegen strategisch marktplan op te stellen.


Financiële en bancaire vraagstukken
Welke financier is voor uw onderneming de meest geschikte kandidaat? Van Rijswijk Business Consulting helpt u om de juiste strategische keuzes te maken.

Om uw ondernemingsplannen te realiseren zien financiële middelen nodig. Deze financiële middelen kunt u uit verschillende bronnen verkrijgen. Maar welke financier is voor uw onderneming de meest geschikte kandidaat? Van Rijswijk Business Consulting helpt u ook hierin de juiste strategische keuzes te maken. Hierbij wordt gekeken naar de hoogte van de investering, de huidige financiële situatie en de strategische plannen van uw onderneming. Ook bij bestaande financieringen is het zinvol om vorm, voorwaarden, tarieven en hoofdelijke aansprakelijkheid nog eens goed onder de loep te nemen.

Verder is Van Rijswijk Business Consulting bekend met de bancaire vormen en normen en kan zo optreden als een tussenpersoon voor uw bedrijf en de bank. Een door u ingediende financieringsaanvraag maakt met behulp van Van Rijswijk Business Consulting een grotere kans gehonoreerd te worden.


Screening op rentabiliteit, efficiency en bedrijfsprocessen
Van Rijswijk Business Consulting geeft u inzicht in rentabiliteit, efficiency en bedrijfsprocessen binnen uw onderneming en beoordeelt deze in verhouding tot de branche waarin uw onderneming opereert.

Voor de continuïteit van uw onderneming is rentabiliteit  van het grootste belang. Bij een te lage rentabiliteit worden investeringen, groei en ontwikkeling sterk afgeremd. Van Rijswijk Business Consulting geeft u inzicht in de rentabiliteit van uw onderneming en beoordeelt deze in verhouding tot de branche waarin uw onderneming opereert.

In feite is op iedere onderneming de volgende formule van toepassing:

PRIJS x ACTIE = RESULTAAT

Onder de factor PRIJS verstaat men inkoop, kosten, verkoop. Van Rijswijk Business Consulting onderzoekt of hierin het voor uw onderneming geldende optimum aanwezig is.

De factor ACTIE omvat de wijze waarop u of uw onderneming omgaat met het product of de dienst waarmee u resultaten wilt behalen. U kunt hierbij denken aan de inkoop, verkoop, productie etc. Verlopen deze handelingen wel efficiënt? Kunnen deze handelingen, acties – ook wel bedrijfsprocessen genoemd – beter georganiseerd of meer gestructureerd uitgevoerd  worden? Het doel van Van Rijswijk Business Consulting is uiteindelijk om, samen met u, de resultante van de formule, het RESULTAAT, te laten groeien.


Debiteurenbeheer
Door een gezond en strikt debiteurenbeleid creëert u een gezonder financieel bedrijf. Ook hierbij kan Van Rijswijk Business Consulting u van dienst zijn.

Het belang van debiteurenbeheer wordt vaak onderschat. De helft van alle bedrijven heeft problemen met debiteuren. Meer dan 30% betaalt te laat. Een vijfde daarvan betaalt helemaal niet. Op deze manier gaat op jaarbasis 2,5% van de omzet verloren. Door een gezond en strikt debiteurenbeleid creëert u een gezonder financieel bedrijf. Ook hierbij kan Van Rijswijk Business Consulting u van dienst zijn.


Dreigende discontinuïteit
Ook voor het tijdig signaleren van problemen en ondersteuning bij tegenslag kunt u contact opnemen met Van Rijswijk Business Consulting. In nauw overleg met u stel ik een plan van aanpak op om zo te voorkomen dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt.

Binnen iedere onderneming zijn er momenten waarop het minder goed gaat. Zo kunnen een lagere omzet, stijgende kosten of slecht betalende klanten leiden tot een probleem binnen uw onderneming. Door tijdig te signaleren en in te grijpen, kan worden voorkomen dat de problemen een dusdanige omvang krijgen dat het bestaan van uw onderneming in gevaar komt.

Ook voor deze signaalfunctie en ondersteuning bij tegenslag kunt u contact opnemen met Van Rijswijk Business Consulting. In nauw overleg met u stellen wij een plan van aanpak op om zo te voorkomen dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt.


Verandermanagement
Zijn er veranderingen noodzakelijk binnen u onderneming? Ik bedenk in nauw overleg met u een plan van aanpak om de door u gestelde doelen en wensen te verwezenlijken.

“Het loopt niet” binnen uw onderneming of op een bepaalde afdeling van uw onderneming. Van Rijswijk Business Consulting is in staat om via een heldere analyse de vinger op de zere plek te leggen. Ik spoor de kern van het probleem op en bedenk een plan van aanpak om dit op te lossen en van daaruit zet ik een pad uit naar de door u gestelde doelen en wensen. Vervolgens begeleid ik u op de weg naar het door u gewenste eindresultaat.


Coaching
Een personal coach kan een klankbord zijn, een vertrouwenspersoon en een creatief meedenker met wie de actuele vraagstukken of (werk)problemen en -dilemma’s kunnen worden verhelderd. Van Rijswijk Business Consulting wil graag uw personal coach zijn.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een personal coach in de arm te nemen. Een personal coach kan een klankbord zijn, een vertrouwenspersoon en een creatief meedenker met wie de actuele vraagstukken of (werk)problemen en -dilemma’s kunnen worden verhelderd. Iemand met wie de persoonlijke en  professionele ontwikkeling vorm gegeven kan worden. Iemand met wie de route naar prestatieverbetering  kan worden uitgestippeld en afgelegd. In alle gevallen spelen passie, doelgerichtheid, zingeving en vitaliteit een belangrijke rol. Coaching kan hierbij een prachtig instrument zijn op de zelfsturing op een hoger plan te brengen. Van Rijswijk Business Consulting wil graag uw personal coach zijn.


Interim opdrachten bij banken
Door de kennis en ervaring die Van Rijswijk Business Consulting bij verschillende banken heeft opgedaan ben ik breed inzetbaar. Indien u een (zakelijke) functie tijdelijk wilt invullen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Van Rijswijk Business Consulting.

De kennis en ervaring die Van Rijswijk Business Consulting bij verschillende banken heeft opgedaan heeft geresulteerd in brede inzetbaarheid.

  • Manager/Teamleider
  • Coach
  • Poortwachter
  • Kredietanalist
  • Kredietbeoordelaar
  • Accountmanager
  • Intern Accountmanager
  • Controller

Indien u één van de bovengenoemde functies (zakelijk) tijdelijk wilt invullen, aarzel niet en neem contact op met Van Rijswijk Business Consulting.