Expertise

U mist kennis en expertise in uw onderneming?

Bel Marco van Rijswijk.

Waarom? De in de loop der jaren opgedane kennis en ervaring door Van Rijswijk Business Consulting B.V. biedt ondernemers een brede inzetbaarheid. De expertise strekt zich dan ook uit over een groot aantal gebieden. Op al deze terreinen is naamgever Marco van Rijswijk ondernemers graag van dienst met advies, coaching en praktische ondersteuning en meer ...

Ondernemingsplannen
Voor de aanvraag van een passende financiering vraagt de bank altijd om een goed onderbouwd ondernemingsplan.

Als startend ondernemer krijgt u direct te maken met het ondernemingsplan. Maar ook wie als ervaren ondernemer investerings- en/of uitbreidingsplannen heeft, kan er niet omheen. In deze situaties biedt een goed onderbouwd ondernemingsplan, dat de toekomstvisie voor uw onderneming stap voor stap in beeld brengt en per onderdeel uitwerkt, alle kansen om een passende financiering rond te krijgen. De bank zal er dan ook altijd om vragen.


Investeringsplannen en financieringsplannen
Investerings- en financieringsplannen zijn belangrijke peilers voor iedere (gezonde) onderneming. In een investeringsplan worden de plannen van uw onderneming uitvoerig beschreven en waar mogelijk door offertes onderbouwd.
Bij het opstellen wordt een nauwkeurige schatting gemaakt van de totale bedragen die met de onderneming gemoeid zijn. Dit geheel vormt de basis voor het financieringsplan dat investeringen en benodigd kapitaal op elkaar afstemt.


Strategische marktplannen
Het is voor ondernemers die succesvol willen zijn noodzakelijk om na te denken over de strategie waarmee men de markt op wil gaan.

In een strategisch marktplan wordt een helder beeld van het bedrijf neergezet door het inzichtelijk maken van kansen, bedreigingen en de marktomvang van uw onderneming. Het strategisch marktplan vormt de basis voor gedegen besluitvorming rond investeringen, nieuwe markten, export- en marketingactiviteiten.


Financiële en bancaire vraagstukken
Om uw ondernemingsplannen te realiseren zijn financiële middelen nodig. Deze zijn te verkrijgen uit verschillende bronnen. Maar welke financier is voor uw onderneming de meest geschikte? Om de juiste strategische keuzes te maken, is het belangrijk te kijken naar de hoogte van de investering, de huidige financiële situatie en de strategische plannen van uw onderneming. Ook bij bestaande financieringen is het zinvol om vorm, voorwaarden, tarieven en hoofdelijke aansprakelijkheid nog eens goed onder de loep te nemen.

Van Rijswijk Business Consulting bekend met de bancaire vormen en normen en kan per direct optreden als tussenpersoon voor uw bedrijf en de bank. Een zo door u ingediende financieringsaanvraag maakt een grotere kans gehonoreerd te worden.


Screening op rentabiliteit, efficiency en bedrijfsprocessen
Voor de continuïteit van uw onderneming is rentabiliteit uiterst belangrijk. Bij een te lage rentabiliteit worden investeringen, groei en ontwikkeling sterk afgeremd. Inzicht in de rentabiliteit van uw onderneming in verhouding tot de branche waarin uw onderneming opereert, is van levensbelang.

In feite is op iedere onderneming de volgende formule van toepassing: Prijs x Actie = Resultaat.

Onder de factor Prijs verstaat men inkoop, kosten, verkoop. Van Rijswijk Business Consulting onderzoekt of het voor uw onderneming geldende optimum aanwezig is.
De factor Actie omvat de wijze waarop u of uw onderneming omgaat met het product of de dienst waarmee u resultaten wilt behalen. Denk hierbij aan de inkoop, verkoop, productie et cetera.
Verlopen deze handelingen wel efficiënt? Of kunnen deze handelingen, acties (bedrijfsprocessen) beter georganiseerd of meer gestructureerd worden? Het doel is uiteindelijk om de uitkomst van de formule, het Resultaat, te laten groeien. Samen met u.

Debiteurenbeheer
Door een gezond en strikt debiteurenbeleid creëert u een gezonder financieel bedrijf.

Het belang van debiteurenbeheer wordt vaak onderschat. De helft van alle bedrijven heeft problemen met debiteuren. Meer dan 30% betaalt te laat. Een vijfde daarvan betaalt helemaal niet. Op deze manier gaat op jaarbasis 2,5% van de omzet verloren. Door een gezond en strikt debiteurenbeleid creëert u een gezonder financieel bedrijf.


Dreigende discontinuïteit
Het tijdig signaleren van problemen, het inschakelen van adequate ondersteuning bij tegenslag, alsook door een goed en degelijk plan van aanpak kan voorkomen worden dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt.

Binnen iedere onderneming zijn er momenten waarop het minder goed gaat. Zo kunnen een lagere omzet, stijgende kosten of slecht betalende klanten leiden tot vervelende problemen ens tagantieem binnen uw onderneming. Door tijdig te signaleren en in te grijpen, kan worden voorkomen dat de problemen een dusdanige omvang krijgen dat het bestaan van uw onderneming in gevaar komt.


Verandermanagement
Er kan een moment komen dat u zich afvraagt of er binnen de onderneming veranderingen noodzakelijk zijn.

“Het loopt niet” binnen uw onderneming kan zo'n moment zijn, of wanneer dat op een bepaalde afdeling van uw onderneming het geval is. Van Rijswijk Business Consulting B.V. legt via een heldere analyse de vinger op de zere plek. Het opsporen van de kern van het probleem en het bedenken van een plan van aanpak om dit op te lossen brengt u (weer) op weg naar gestelde doelen en wensen. Samen gaan we dan aan de slag naar het gewenste eindresultaat.


Personal Coaching
Een personal coach kan een klankbord zijn, een creatief meedenker of juist een vertrouwenspersoon zijn met wie actuele vraagstukken of (werk)problemen en -dilemma’s kunnen worden verhelderd.

Er kunnen voor ondernmers verschillende redenen zijn om een personal coach in de arm te nemen. Iemand die helpt en begeleid om de persoonlijke en professionele ontwikkeling (vderder) vorm te geven kan worden. Iemand met wie u samen de route naar prestatieverbetering uitstippeld en aflegd.

In alle gevallen zijn passie, doelgerichtheid, zingeving en vitaliteit een belangrijke drijfveer. (Personal) coaching kan hierbij een prachtig instrument zijn op de zelfsturing / zelfleiderschap op een hoger plan te brengen.


Interimopdrachten bij banken & organisaties
Door de kennis en ervaring die Van Rijswijk Business Consulting B.V. bij verschillende banken opdeed, is naamgever Marco van Rijswijk ook hier breed inzetbaar. Wie een (zakelijke) functie tijdelijk wil invullen, wordt uitgenodigd contact op te nemen.

Bijvoorbeeld voor functies en taken als:

  • CFO (Financieel Directeur)
  • Verandermanager
  • Manager/Teamleider
  • Coach
  • Poortwachter
  • Kredietanalist
  • Kredietbeoordelaar
  • Accountmanager
  • Intern Accountmanager
  • Controller

Contact opnemen
Wilt u over één van genoemde zaken een keer uitvoerig sparren, of wilt u direct advies op maat, praktisch support of start u liever een coachingstraject, aarzel dan niet en neem contact op met Van Rijswijk Business Consulting B.V., de missing link in uw business.

Het eerste intakegesprek is vrijblijvend. En gratis.
Weet alvast: wij gaan graag met en voor u aan de slag!

Daarom: U mist kennis en expertise in uw onderneming?
Bel Marco van Rijswijk.